Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 856 090 Kč
Registrační číslo F2/65/2019
Číslo zakázky: IG210039
Hlavním cílem projektu je identifikovat procesy, které stojí za vznikem nerovnováh v běžných účtech platební bilance a za vznikem náhlých obratů ve finančních účtech (tzv. sudden stop), a to v závislosti na režimu měnového kurzu. K dosažení tohoto hlavního cíle je nezbytné identifikovat prvotní příčiny přílivu kapitálu do deficitních zemí, objasnit transmisní mechanismy od přílivu kapitálu k reálným ekonomickým veličinám, definovat hlavní příčiny, které stojí za vznikem krize typu sudden stop a zachytit rozdíly v přizpůsobovacích procesech, které následují po výskytu sudden stopů v jednotlivých režimech měnových kurzů. Z metodického hlediska staví projekt zejména na analýze dílčích režimů měnových kurzů za využití standardních ekonometrických metod (modelování časových řad, panelová data) a následné syntéza těchto dílčích výsledků, která umožní komplexní pohled na krize typu sudden stop v různých režimech měnového kurzu.