Strategie řízení lidských zdrojů na VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2025
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 802 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Dílčí část projektu na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) pokrývá 4 základní cíle definované koordinujícím projektem. K naplnění těchto cílů VŠE participuje na pracovních skupinách vytvořených k příslušným cílům, včetně reportování a vyhodnocování dosažených výstupů. CÍL 1: STRATEGIE ROVNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ, CÍL 2: KARIÉRNÍ SYSTÉM, CÍL 3: HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ, 4: IMPLEMENTACE POLITIKY SLAĎOVÁNÍ SOUKROMÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
Výstupy a přínosy:
Aktivní účast na diskusních fórech se zapojenými VŠ Účast na tvorbě strategií a sad hodnotících indikátorů Realizace interní diskuse ke kariérním drahám, hodnocení pracovníků a datové analytice Zpracování analýzy vazby odměňování na pracovní výkon na VŠE a stávající praxe odměňování Implementace kurzů v LMS Modle

Projekty řešitele