Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. června 2017 - 31. prosince 2022
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
výzva: Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP
Celkový rozpočet: 131 563 025 CZK
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342
Číslo zakázky: EF (více zakázek)