Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik

Věda a výzkum Národní

Doba řešení: 1. května 2021 - 31. prosince 2026
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 8 902 431 CZK
Registrační číslo SS04030013
Číslo zakázky: GO404011
Záměrem projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí. Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.
Centrum rozvine metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování a vybraným orgánům státní správy bude poskytovat expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost při současném zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik.
Cíle projektu jsou tři:
1. Komplexní hodnocení politik ochrany životního prostředí z hlediska jak účinnosti, tak dopadu na společnost a ekonomiku.
2. Systém pro sledování společenských a technologických trendů souvisejících s životním prostředím
3. Analýza chování lidí a zahrnutí postojů veřejnosti do procesu tvorby politik
https://seepia.cz/
https://seepia.cz/en/

Projekty řešitele