Průřezový přístup k řešení problematiky oceňování životního prostředí v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 88 000 Kč
Registrační číslo 33/03
Číslo zakázky: IG509013a

Projekty řešitele