Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 259 120 CZK
Registrační číslo F2/28/2021
Číslo zakázky: IG271021
Projekt navazuje na projekt IGS ukončený v roce 2020, kde na základě výsledků analýzy dotazníkového šetření provedeného se všemi typy relevantních zájmových subjektů byly formovány tři scénáře budoucího rozvoje pstruhového rybolovu v ČR jako významné tradiční formy rekreace a cestovního ruchu: (i) pokračování stávajícího modelu hospodaření, (ii) formulace tří podtypů pstruhových revírů s odlišnými modely hospodaření a (iii) radikálnější varianta s vyvinutím tlaku na optimální redukci rybích predátorů. V rámci nového projektu bude připraveno, pilotně ověřeno a realizováno reprezentativní šetření mezi rybáři pstruhových revírů. Data budou analyzována pokročilými statistickými metodami a výsledky publikovány v zahraničním časopise s impakt faktorem na WoS. Rovněž budou formulovány a publikovány závěry pro možné nastavení prioritní osy rybářské politiky ve střednědobém časovém horizontu.

Projekty řešitele