prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Projekty řešitele:

Interdisciplinární zimní aletní škola - Rakousko-ČR
2012
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola v Rakousku
2011
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilater. Zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
2010
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice
2009
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR - efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace
2009 - 2011
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilat. zim. a let. škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
2008
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP (e-klima)
2007 - 2010
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. Etapa EDR
2007 - 2010
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Návrh způsobu hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů
2007
Min. Vnitra (MV ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austr and Czech Rep.
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů výzkumu a vývoje s dlouhodobými cíli a potřebami MPSV a možnostmi realizace v rámci legislativního prostředí České republiky
2006 - 2007
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

TRANSUST.SCAN
2006 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o inovacích v energii v Rakousku a České republice
2006
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU)
2005 - 2006
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

COMETR - Competitiveness effects of enviromental tax reforms
2005 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí v ČR
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

MILUNET - Multifunctional Intensive Land Use in Europe
2005 - 2007
Evropská komise (EK)

Program: European Regional Development Fund

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Škody způsobené živelními pohromami
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Reforma strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU po roce 2006 z hlediska České republiky
2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
2003 - 2004
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku ŽP, základní MAE parametry, systém veřejných financí, vybrané sektory ekonomiky a domácnosti.
2003 - 2004
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Možnosti adaptace politiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí České republiky v souvislosti s ekologickými katastrofami
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Hodocení účinnosti legislativy v oblasti hospodaření s odpady a modelová řešení
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza implementace doporučení OECD z hlediska tvorby hospodářské politiky vlády ČR
2003 - 2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky
2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Zapojení studentů vyšších ročníků do ekonomického modelování
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Aktuální problematika strukturální politiky EU - vybavení pracoviště
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Příprava grantu "Strategie regulace emisí skleníkových plynů"
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modelování vlivů dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
2001 - 2002
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
2000 - 2001
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí
1998 - 2000
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Economic Impacts of Implementing Legislation which Approximates European Union Environmental Legislation

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)