Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol.

Řešené projekty

Interdisciplinární zimní aletní škola - Rakousko-ČR
AKTION (AKTION)
2012

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola v Rakousku
AKTION (AKTION)
2011

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin)
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky-Výzvy pro budoucnost
MŠMT-kontakt
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilater. Zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
AKTION (AKTION)
2010

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice
AKTION (AKTION)
2009

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR - efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2011

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilat. zim. a let. škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
AKTION (AKTION)
2008

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP (e-klima)
MŽP
2007 - 2010

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. Etapa EDR
MŽP
2007 - 2010

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Návrh způsobu hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů
Min. Vnitra (MVČR)
2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austr and Czech Rep.
AKTION (AKTION)
2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Účinnost poplatkových nástrojů v odpoadovém hospodářství v ČR a zahraničí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Využívání dobrovolných nástrojů, jejich výhody, mikroekonomické a makroekonomické souvislosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů výzkumu a vývoje s dlouhodobými cíli a potřebami MPSV a možnostmi realizace v rámci legislativního prostředí České republiky
MPSV
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

TRANSUST.SCAN
6.RP
2006 - 2009

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o inovacích v energii v Rakousku a České republice
AKTION (AKTION)
2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Nástroje v odpadovém hospodářství, odpadový trh a existující možnosti posílení využívaní odpadů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU)
MPSV
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace
MPSV
2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

COMETR - Competitiveness effects of enviromental tax reforms
6.RP
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

MILUNET - Multifunctional Intensive Land Use in Europe
European Regional Development Fund (ERDF)
2005 - 2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
MŽP
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Škody způsobené živelními pohromami
MŽP
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza efektivnosti využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Reforma strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU po roce 2006 z hlediska České republiky
MZV
2004

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
MŽP
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku ŽP, základní MAE parametry, systém veřejných financí, vybrané sektory ekonomiky a domácnosti.
MŽP
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Možnosti adaptace politiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí České republiky v souvislosti s ekologickými katastrofami
MŠMT-kontakt
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Hodocení účinnosti legislativy v oblasti hospodaření s odpady a modelová řešení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Zapojení studentů vyšších ročníků do ekonomického modelování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Aktuální problematika strukturální politiky EU - vybavení pracoviště
FRVŠ
2002

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vývoj cen aktiv - případ ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Příprava grantu "Strategie regulace emisí skleníkových plynů"
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modelování vlivů dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
MŽP
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
MŽP
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích.
MŽP
1999 - 2000

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí
MŽP
1998 - 2000

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Economic Impacts of Implementing Legislation which Approximates European Union Environmental Legislation

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)